Annemieke van Voorthuijsen

privacyverklaring

In het kader van de nieuwe wet AVG

Vanzelfsprekend ga ik met persoonsgegevens zorgvuldig om. De wetgeving hieromtrent
wordt echter aangepast. Daarom moet ik de privacy policy nauwkeurig heroverwegen en zo
nodig aanpassen.

onder constructie:
Privacyverklaring

Vanwege de aangepaste Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
gelden er nieuwe regels ten aanzien van de privacy.

In mijn praktijk annemiekevanvoorthuijsen.nl worden uw persoonlijke gegevens emailadressen en telefoonnummers alleen gebruikt voor de diensten waarvoor ze zijn bedoeld,
namelijk informatieverstrekking over actualiteiten en nieuwsberichten betreffende mijn
praktijk.

Van mensen die individueel mijn praktijk bezoeken verwerk ik adresgegevens, geboortedata
en bankgegevens die nodig zijn voor de betalingen. Tevens houd ik uw behandeldossier bij,
daartoe ben ik verplicht. Uw persoonlijke gegevens deel ik niet met derden zonder uw
nadrukkelijke toestemming.

Contactformulier

De gegevens die u invult via het contactformulier worden slechts gebruikt om te antwoorden
op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Mijn website

Via mijn wesitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om
persoonsggegevens te beveiligen waarmee ik voldoe aan de nieuwe wet AVG. Een
versleuteling middels een SSL-verbinding zorgt voor het beveiligingsniveau van
persoonsgegevens dat past bij de gegevens die ik verwerk. U ziet dit door het sleutelicoontje
in de browser en aan de letter S in HTTPS://

Links

Als u op mijn website een link aantreft die u doorverwijst naar een website buiten
annemiekevanvoorthuijsen.nl om is het mogelijk dat deze externe websites gebruik maken
van cookies. Graag verwijs ik u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Uw
gegevens in mijn boekhoudsysteem moet ik tenminste 7 jaar bewaren om aan de wettelijke
verplichtingen te voldoen. Deze gegevens bewaar ik op mijn computer en op een externe
harde schijf. Die gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte
termijn door mij verwijderd, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U kunt te allen tijde toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken waarna uw
gegevens niet meer worden verwerkt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van de toestemming die u gaf
vóór deze intrekking.

U hebt recht op de inzage in uw persoonsgegevens en het recht om die te rectificeren. Om uw
gegevens in te zien kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Indien uw gegevens
onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of aan te vullen. U hebt ook het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een
recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Tevens hebt u het rechtop het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw
gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Uw verzoek aan mij wordt
binnen 4 weken in behandeling genomen. Onder schriftelijk verzoek wordt ook verstaan een
bericht per e-mail. U kunt mij mailen: praktijk@annemiekevanvoorthuijsen.nl

Verwerking digitale gegevens

Voor mijn werkzaamheden als annemiekevanvoorthuijsen.nl maak ik gebruik van een
computer waarmee ik alleen werkgerelateerde gegevens opsla. De computer is beveiligd met
een wachtwoord(en). Voor zover ik gebruik maak van externe opslag is deze met een
wachtwoord beveiligd. Ik laat geen digitale data in een auto achter. Ten aanzien van door u
gewenste uitwisseling van behandelonderzoeken verzend ik die per post of e- mail, maar in
het laatste geval anonimiseer ik de gegevens zodanig dat die niet tot een bepaalde persoon zijn
terug te voeren. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u een brief bestemd voor uw huisarts of
fysiotherapeut persoonlijk overdraagt aan uw behandelaar.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacybeleid aan te passen om aan de wettelijke
regelgeving te voldoen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding.